הסדרת מעמד לבן זוג זר Minimize

הסדרת מעמד לבן זוג זר – זוגות מעורבים


נכתב על ידי: עו"ד דור פנק

  

בישראל מאות אלפי עובדים זרים המועסקים בתחומים שונים, כורח המציאות הוא כי אלה מעורים בחברה הישראלית ולאחר שהות ארוכה בישראל נוצרים לעיתים קשרים קרובים וקשרי ידידות עם אזרחים ישראלים.

 

לעיתים קשרי הידידות שנוצרים בין הזר לישראלי מתחזקים ואט אט אלה הופכים לקשר זוגי, נוצרים קשרים רומנטיים בין אזרחים ישראלים לזרים/זרות, חלקם שוהים באשרות וחלקם ללא אשרות.

במקרה כזה עומד בן הזוג הישראלי מול שוקת שבורה, האם למסד את הקשר? האם ניתן להאריך את האשרה של הזר? האם לבקש מבן הזוג להמשיך בחיים המשותפים ולשהות בישראל ללא אשרה או שמא נגזר עליו להיפרד מבן הזוג הזר כאשר מסתיימת תקופת שהייתו החוקית בישראל.

בפני הישראלי עומדות שתי אפשרויות חוקיות להמשך החיים המשותפים, האחת הסדרת מעמד לבן הזוג הזר על בסיס נישואים אזרחיים מחוץ לישראל דרך חלופית היא הגשת בקשה לאשרה על סמך חיים משותפים על פי נהלי משרד הפנים, זאת לאחר הוכחת כנות הקשר ועמידה בקריטריונים הרבים הנדרשים להוכחת אמיתות הקשר.

יש מקרים בהם בן הזוג הזר שוהה בישראל באשרה לדוג' כמטפלת סיעודי, פועל יוצא הזר מתגורר עם הקשיש בו הוא מטפל, כשבני הזוג באים למשרד הפנים בבקשה להסדרת מעמד כבני זוג, משרד הפנים נוטה לבטל את אשרת העבודה של הזר ולשלול את הבקשה.

ההליכים מול משרד הפנים הנם הליכים בירוקרטים וברוב המקרים תקופת הטיפול בבקשות להסדרת מעמד לבן זוג אורכות זמן רב, לכן יש חשיבות בייצוג ע"י עו"ד המתמחה בתחום ובכדי שיעמוד על מסגרת הזמן הסבירה לצורך מתן תשובה לבקשה.

על פי "נוהל טיפול בבני זוג של אזרחים ישראלים" משך הטיפול בבקשה להסדרת מעמד לבן זוג לא יעלה על 30 יום, בפועל במרבית המקרים משך הטיפול בבקשה אורך חודשים ארוכים ללא התערבות עו"ד.

בעבר הייתה דרישה כי טרם הטיפול בבקשה יצא הזר מישראל וישהה שם עד למתן החלטה בבקשה שהגיש הישראלי.

בית המשפט העליון ביטל את הדרישה ליציאה מישראל הקבועה בנהלי משרד הפנים וקבע כי דרישה זו אינה מדתית ולכן ביטל אותה כתנאי לאישור הבקשה, אי לכך, כיום ניתן להסדיר מעמד לבן/בת זוג זר/ה גם אם הוא שוהה בישראל ללא אשרה וללא יציאה מישראל.

עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם עדיין תהיה דרישה ליציאה מישראל טרם בחינת הבקשה לדוג' כאשר הטענה בדבר קשר זוגי עולה לראשונה לאחר מעצר ע"י משטרת ההגירה והוצאת צו הרחקה מישראל לבן זוג זר השוהה בישראל ללא אשרה.

גם במקרים כאלה של מעצר ע"י משטרת ההגירה ולאחר יציאת הזר מישראל הישראלי רשאי להזמינו אך ההליך והטיפול מתארכים יותר. דעו כי יש דרך חוקית להסדיר את מעמד בני הזוג ואת אשרת הזר, גם במקרים בהם מצבו האישי של הזר הוא נשוי.

 

ההליך ואופן הגשת הבקשה

הבקשה להסדרת מעמד מוגשת במשרד הפנים במקום מגוריו של בן הזוג הישראלי, לאחר הגשת הבקשה בצירוף רשימת דרישות המעידות על הקשר הזוגי וחיים משותפים מוזמנים בני הזוג למשרד הפנים לראיון זוגי בו בוחן משרד הפנים את כנות הקשר.

בסוף ההליך ולאחר אישור הבקשה נכנס הזר להליך המדורג לקבלת מעמד של קבע בישראל.

בשלב ראשון מקבל בן הזוג הזר אשרת עבודה B/1 "תייר הרשאי לעבוד ללא הגבלה" למשך שנה, לאחר שנה רשאים בני הזוג להגיש בקשה לשינוי מעמד ולבקש מעמד של תושב ארעי, עם אישור הבקשה מקבל בן הזוג הזר תעודת זהות ארעית א/5 וכעבור שבע שנים רשאי בן הזוג הזר לקבל מעמד של תושב קבע בישראל.

עם קבלת תעודת זהות רשאי בן הזוג הזר להתחיל בהליכי גיור היה וברצונו להתגייר.

יש מקרים בהם פקידי משרד הפנים אינם ממהרים להעניק אשרות ומערימים קשיים, דעו כי עם ייצוג משפטי נכון ניתן לקצר באופן משמעותי את פרק הזמן בו ניתנת תשובה לבקשה וכי ניתן לפנות לבית המשפט במקרים של עיכובים חריגים במענה.

על פי נוהל בני זוג על הישראלי מצבו האישי של הישראלי צריך להיות פנוי דהיינו, רווק, גרוש או אלמן, בכל מקרה אחר ניתן לפנות לוועדה הבינמשרדית ולהסביר את הנסיבות שמונעות מהישראלי להירשם כפנוי.

על פי הנוהל אין חשיבות למצבו האישי של בן הזוג הזר, דהיינו בן הזוג הזר יכול להיות רשום בארצו אף כנשוי!! כל עוד בן הזר מקיים חיים משותפים עם ישראלי מצבו האישי אינו רלוונטי להגשת הבקשה ולאישורה.

 

נישואים אזרחיים או אשרה על בסיס חיים משותפים?

על פי חוקי מדינת ישראל לא קיימת אפשרות להינשא בנישואים אזרחיים בישראל, נישואים בישראל נערכים רק על בסיס דתי בטקס דתי וכאשר שני בני הזוג מאותה הדת.

נישואים אזרחיים ניתן לקיים בחו"ל, התהליך יקר ויש לקחת בחשבון הוצאות נלוות כגון: טיסות, בתי מלון, אגרות, תרגומים, הפסד ימי עבודה וכד'.

יש לקחת בחשבון כי במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל ללא אשרה תיתכן בעיתיות לקבל אשרת כניסה למדינות כגון: קפריסין, יוון, בולגריה וכד' בהם נפוצים נישואים אזרחיים, משכך על בני הזוג להינשא במדינת המוצא של הזר.

כאשר בן הזוג הזר עדיין רשום כנשוי יתווספו עלויות גבוהות של התרת הנישואים ותיתכן סחטנות של בן הזוג הנשוי בכדי שיסכים להתגרש. בעיה נוספת היא שמי שנשוי בנישואים נוצריים קתוליים אינו יכול להתגרש..

על פי נוהל משרד הפנים לאחר קיום טקס הנישואים בן הזוג הישראלי חוזר לישראל לבדו ומגיש בקשה במשרד הפנים להזמנת בן הזוג הזר, יש לקחת בחשבון כי על פי רוב ההמתנה לתור במחלקת אשרות במשרד הפנים לצורך הגשת הבקשה אורכת כחודש ימים ואף למעלה מזה וכי אישור הבקשה לוקח לכל הפחות כ 30 ימים נוספים (בהם ישהה בן הזוג הזר בחו"ל לבדו) עד לבחינת ואישור הבקשה.

אפשרות נוספת היא להגיש את המסמכים בקונסוליה הישראלית בחו"ל שתעביר את החומר לבדיקה במשרד הפנים תהליך זה ארוך ולעיתים מסורבל אף יותר.

ההליך המדורג לקבלת מעמד קבע:

ההבדל העיקרי בין אשרה על בסיס חיים משותפים ובין אשרה על בסיס נישואים הוא שבסוף ההליך המדורג היה ובני הזוג נשואים מקבל בן הזוג הזר אזרחות ישראלית ובהליך של ידועים בציבור ועל סמך חיים משותפים מקבל בן הזוג הזר בסוף ההליך מעמד של תושב קבע.

במהלך ההליך המדורג 5-7 שנים מקבל בן הזוג הזר תעודת זהות של תושב קבע.

יובהר כי בשני המקרים אשרה על בסיס חיים משותפים או נישואים לזר, היה והקשר לא עלה יפה ובני הזוג החליטו לסיים אותו ולהיפרד בן הזוג הזר נדרש לעזוב את ישראל.


לאור הליכי החקיקה המתקדמים של חו"ק השב"ח והתיקונים לחוק האזרחות אנו ממליצים להתחיל ולפעול מהר ככל שאפשר מאחר ועל פי פרסומים לאחר התיקונים לחוק, לא ניתן יהיה להסדיר מעמד למי ששהה בישראל שלא כדין, גם אם הוא בן/בת זוג של אזרח ישראלי.

 

· האמור לעיל נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר, יובהר כי נוהל "בני זוג של אזרחים ישראלים" חל גם על זוגות בני אותו המין.

 

 

יצויין כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מעודכן וזאת בין היתר לאור שינויים שוטפים בחקיקה ובפסיקה, ואין להסתמך עליו. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד. בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

    

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog | תנאי שימוש | הצהרת פרטיות |
_________________________________
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD כניסה