Search  
Tuesday, May 26, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » תכנון ובניה, הפקעות, התנגדות - מאמרים ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בתכנון ובניה Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Saturday, October 27, 2007

 

 

 

היחס בין דיני רישוי עסקים לבין דיני התכנון והבניה

 

                                                              מאת : עו"ד עדי ברוך 

 

האם כששימוש בנכס נוגד את הלכות התכנון והבניה, ינתן רשיון המרשה את ניהול העסק?

 

סעיף1(א)(6) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 מעגן את את הזיקה בין דיני רישוי העסקים לבין דיני התכנון והבניה וקובע כדלקמן:

 

1. צווים בדבר עסקים טעוני רישוי:

(א)       שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלו או מקצתן:

...

(6)               קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות

 

דוגמא לפסק דין שעוסק בזיקה בין דיני רישוי עסקים לבין דיני התכנון והבניה:

 

פס"ד עע"מ 8481/04 חברת חלקה 172 בגוש 6355 בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה פתח תקוה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים בפני כב' השופטת ד' בייניש, כב' השופטת א' פרוקצ'יה, כב' השופט ס' ג'ובראן מיום 9.3.2006 (להלן: פס"ד חברת חלקה 172")

 

על פי פסק הדין הנ"ל הכלל הוא כדלקמן

 

"בית משפט זה עמד לא אחת על זיקה זו ופסק כי " מקום שהשימוש בנכס פלוני נוגד את הלכות התכנון והבניה, חזקה על רשות הרישוי שלא תיתן רשיון המרשה את ניהול העסק במקום אסור" (בג"ץ 199/78 אלקטרו תקע בע"מ נ' ראש עירית תל-אביב-יפו, פ"ד לב(3) 505, 507; כן ראו לדוגמה בג"ץ 315/88 אורי דולב נ' ראש המועצה האזורית אפעל, פ"ד מג(1) 98, 104 ; בג"ץ 106/96 עמנואל שלם נ' אלי לנדאו, פ"ד נב(1) 738, 745-746; בג"ץ 354/73 בג"ץ 166/85 אוטו בית שיווק וסחר בע"מ נ' ראש עיריית תל אביב-יפו פ"ד לט(4) 247, 249 ; בג"ץ 4995/90 חווית הגליל בע"מ נ' ראש עירית טבריה פ"ד מה(4) 58, 62; בג"ץ 53/86 ירמיהו עייני – חברה לבנייה בע"מ נ' ראש עירית קרית מוצקין, פ"ד מ(4) 45, 48). הנה כי כן, הכלל הוא כי בין המטרות שרישיון העסק נועד להבטיח נכללת גם המטרה של קיום דיני התכנון והבניה. לפיכך, הפרתם של דינים אלה עשויה לשמש טעם מספיק למנוע מעסק את קבלת רישיון העסק. יתרה מזו, ככלל, החלטה ליתן רישיון עסק לעסק שאינו עמוד בדיני התכנון והבניה, תהיה החלטה בלתי סבירה."

 

הנחית היועץ המשפטי לממשלה מס' 8.1151 מיום 9.11.03  

 

הנחית היועץ המשפטי לממשלה מיום 9.11.2003 עוסקת במתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה ונקבע בה כי ההסדר המפורט בהנחיה ייבחן בתום שנתיים להפעלתו.

 

להלן יצוטטו הסעיפים העיקריים 7, 8, 9 ו- 10 להנחיה-

 

"7. ניתן ליתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה בהתקיים אחד מאלה:

(א)               בעסק חריגות בניה קלות (זוטי דברים), שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן וקבע כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבניה בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי; או-

(ב)               העסק נמצא במבנה ישן, אשר לא נמצא לו היתר בניה, ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן -  או שאין כל כוונה – לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבניה"

 

8.   במקרים של חריגות קלות כאמור בסעיף 7(א), ככלל, יינתן רשיון זמני עד להכשרת הפגם שלפי דיני התכנון, ככל שמדובר בפגם שניתן להכשירו.

      אכן קיים קושי להגדיר מראש מהן החריגות מדיני התכנון והבניה העשויות להיחשב לעניין זה כ"חריגות קלות. אין גם לראות, בשום פנים, באמור להלן משום "היתר" לחריגות כאלה. יתר על כן, כל רשימה של עבירות כאלה אינה יכולה להיות נוקשה או ממצה, שכן עבירה מסוימת תיקבע ככזו לא רק לפי יסודותיה הפורמליים, אלא גם לפי נסיבות המקרה. כך, למשל, יכול שסגירת חניה פרטית ללא שינוי ייעוד, ריצוף משטחים, בניית מרקיזות מתקפלות והתקנת מזגנים, לא ייאכפו דרך כלל, אך יכול שבנסיבות מסוימות התקנת מזגן לא תוגדר כזוטי דברים, ויהיה עניין ציבורי להעמדה לדין, כגון מקום שהתקנת המזגן גורמת מטרד לשכנים, או שהמזגן הותקן באופן היוצר סיכון בטיחותי, והוא הדין בעבירות האחרות.

 

9.   רשיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף לאישור בטיחות שיינתן על ידי מהנדס/יועץ בטיחות או

      לאישור מהנדס העיר כי החריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות.

 

10.  מתן רשיון עסק בנסיבות האמורות כאמור, לא יהווה חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון

       והבניה. ברשיון העסק יודגש כי הרשיון אינו מהווה היתר לפי חוק התכנון והבניה."

 

אודות ההנחיה הנ"ל נכתב בין היתר בפסק הדין חברת חלקה 172 הנ"ל כדלקמן (בטעות סופר נכתב בפסק הדין כי מספר ההנחיה 8.1351):

 

"הנחיה זו מציגה את השאלה האם סעיף 1(א)(6) לחוק רישוי עסקים , הקובע כי קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה הוא אחד ממטרות הרישוי, מחייב, כתנאי למתן רשיון עסק, עמידה מלאה בהוראות חוק התכנון והבניה, או שמא הוא מותיר שיקול דעת ליתן רשיון עסק, בנסיבות ובתנאים מסוימים ומתחומים, גם מקום שקיימת חריגה מסוימת מדיני התכנון והבניה" (פס' 4 להנחיה)..."

 

"...כן נסמכת ההנחיה על אמירה באחד מפסקי הדין של בית משפט זה, ממנה עולה כי הגם שקיומם של דיני התכנון והבניה הינו בין מטרות הרישוי, הרי שחוק רישוי עסקים אינו שולל, כשלעצמו, אפשרות למתן רשיון עסק לעסק החורג מדיני התכנון והבניה (ראו: ע"א 8729/96 ש' כאבון, מלונות ונופש בע"מ נ' עמידר, החברה הלאומית לשיכון עולים בע"מ, פ"ד נה(1) 673, 678-677)..."

 

"המושג "חריגות בניה קלות" אינו מוגדר בהנחיה, אשר עומדת על הקושי לגבש רשימה נוקשה וממצה של עבירות העונות להגדרה זו. עם זאת בסעיף 8 להנחיה כלולות מספר דוגמאות לעבירות שייחשבו על פי רוב לקלות, ובהן ריצוף משטחים, בניית מרקיזות מתקפלות והתקנות מזגנים – כל זאת, ללא היתרים כדין..."

 

אמנם ההנחיה כשלעצמה לא עמדה למבחן בפס"ד חברת חלקה 172 אולם לגבי הענין הנדון בפסק הדין נקבע כדלקמן:

"מקובלת עלינו עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי הפרשנות הראויה של ההנחיה הינה פרשנות מצמצמת אשר תביא לתחולתה על מקרים חריגים בלבד. הפרשנות הצרה מתחייבת מלשונה, מהקשרה ומתכליתה של ההנחיה. אלה אומרות כולן צמצום ומבקשות להחילה אך ורק על נסיבות יוצאות דופן, בהן גובר האינטרס להכפיף את העסק לפיקוח דיני רישוי העסקים על אינטרס העמידה על קיומם של דיני התכנון והבניה. זאת, רק במקרים בהם החריגה מדיני התכנון והבניה הינה קלה ביותר, בדומה לדוגמאות המובאות בהנחיה, או במקרים של מבנים ישנים אשר אין אפשרות לאתר את היתרי הבניה שניתנו להם..."

 

סוף

 

16.5.2006

 

האם ניתן לקבל רשיון עסק כשמדובר בשימוש חורג?

 

פס"ד בתיק עתמ 227/06 בבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע מיום 16.5.2006 מאת כב' השופטת שרה דברת בענין נציגות הבית משותף ואח' נ' משיבים שונים

 

פסק הדין הנ"ל מאזכר את פסק דין עע"מ 8481/04 חברת חלקה 172 וכמו כן קובע כדלקמן לעניין השאלה האם יש ליתן רשיון עסק כשמדובר בשימוש חורג?

 

בסעיף 9 לפסק הדין:

"הכלל הוא שאין ליתן רשיון עסק כשמדובר בשימוש חורג, אלא רק בנסיבות חריגות ביותר, אותן נסיבות שבאו לידי ביטוי בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. דקדוקי עניות, אינם נמנים על הנסיבות המתירות רשיון עסק בהתעלם מהצורך בשימוש חורג.

 

...הקביעה בבג"ץ 199/78 אלקטרו תקע בע"מ נ' ראש עיריית ת"א-יפו פד"י לב (ד) 505 שם נקבע: "מקום שהשימוש בנכס פלוני נוגד את הלכת התכנון והבניה, חזקה על רשות הרישוי שלא תיתן רשיון המרשה ניהול העסק במקום אסור."

 

אין מדובר כאן בסטיה קלה או לא מהותית. מדובר בשימוש שאינו מותר על פי היתר הבניה. בבג"ץ 609/75 מתתיהו ישראלי נ' ראש עיריית ת"א יפו ואח' פד"יח 304 (2) עמ' 308 נקבע: "לפיכך... אף אם השימוש החדש הזה מותר על פי תוכנית בנין עיר, אין בכך די ועליו להתאים גם להיתר הבניה של הבית הנדון".

 

סוף

 

הערה

אין מאמר זה מהווה תחליף ליעוץ משפטי ויש להתייחס לכל מקרה לגופו.

 

ליצירת קשר עם עורך דין עדי ברוך, כותב המאמר - לחץ כאן

Previous Page | Next Page
תגובות
על ידי מיכל ב Monday, January 11, 2010 12:34 PM
האם שימוש בחברת רישוי עסקים הינה התחלה טובה לפתיחת עסק המצריך רשיון?

על ידי מיכל ב Monday, January 11, 2010 12:35 PM
האם שימוש בחברת רישוי עסקים הינה התחלה טובה לפתיחת עסק המצריך רשיון? http://www.rishuy.co.il/

על ידי מיכל ב Monday, January 11, 2010 12:36 PM
האם שימוש בחברת רישוי עסקים הינה התחלה טובה לפתיחת עסק המצריך רשיון? www.rishuy.co.il

Click here to post a comment
      
 תכנון ובניה-אינדקס מאמרים Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement